پولیس غزنی از جلوگیری دو رویداد انفجاری درین ولایت خبر میدهد.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس غزنی می گوید که مخالفان مسلح دولت دو حلقه ماین را در مسیر راه ولسوالی خواجه عمری جاسازی کرده بودند که پیش از انفجار ازسوی پولیس کشف گردیدند.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس غزنی می گوید که نیروهای پولیس حوزه اول امنیتی شهر غزنی دوحلقه ماین نوع ریموت کنترول و تلکی را شام روز گذشته از مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس شهر غزنی و مسیر راه ولسوالی خواجه عمری کشف نموده و سپس به گونه تحت کنترول انفجار دادند.