وزرات فواید عامه افغانستان ده‌ها کارمند خود را از کار برکنار کرده است.

اشرف حق شناس معاون سخنگوی این وزارت دیشب گفت بنابر شکایات مکرر اتحادیه‌ های ترانسپورتی باربری و رانندگان و به منظور آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد  وزارت فواید عامه یک هیئت حقیقت‌ یاب را توظیف نمود بعد از بررسی هیئت به برکناری ۱۶۸ نفر حکم داده شد.

این کارکنان برکنار شده به رشوه ستانی هم متهم بودند.

بر تعدادی از این کارکنان اتهام وارد شده که به وسایط باربری بار اضافی را اجازه می‌دادند که این کار باعث تخریب سرک ‌ها میشد.