فراغت 125 جوان از پوهنتون انجنیری تخنیکی غزنی

محفل فراغت فارغان پوهنتون انجنیری تخمیکی غزنی امروز چهارشنبه با حضور شیخ ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی برگزار شد.
آقای ندیم در جریان این محفل، بر فراگیری علوم عصری و اسلامی از سوی جوانان تاکید داشته و ابراز داشت که هر جامعه‌ای برای رشد و پیشرفت نیاز به علوم عصری و اسلامی دارد.
درین نشست مسؤلین پوهنتون انجنیری تخنیکی خواست‌های شانرا با سرپرست وزارت تحصیلات عالی شریک ساختند.
شماری از فارغان ازین پوهنتون، از امارت اسلامی خواستار اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده شدند.
گفتنی‌ست که به تعداد یک‌صدو‌ بیست و پنج تن از جوانان از رشته‌های پوهنتون انجنیری تخنیکی فارغ شده اند.