طالبان مسلح پیش از چاشت امروز بر یک چک پاینت پولیس در ساحه حکیم سنایی مربوط حوزه اول امنیتی پولیس شهر غزنی حمله کردند.

درین رویداد سه تن از نیروهای پولیس جان باخته  وسپس بر اثر حمله تعقیبی پولیس ، شش تن از مخالفان مسلح دولت در ساحه قلعه ارباب مرکز غزنی کشته شده اند.

حوالی ساعت ده و سی دقیقه پیش از چاشت روز یک شنبه گروهی از طالبان مسلح بر چک پاینت پولیس در ساحه حکیم سنایی از مربوطات حوزه اول امنیتی پولیس حمله کرده اند.

یک منبع امنیتی می گوید که درین رویداد سه تن از منسوبین پولیس که مصروف انجام وطیفه درین ایست بازرسی بوده اند، جان باخته اند.

پس ازین رویداد نیروهای امنیتی که در راس آن آمرامنیت فرماندهی پولیس  غزنی قرارداشت به تعقیب عاملان این رویداد رفته وشش تن از مخالفان مسلح دولت را در ساحه قلعه ارباب مرکز غزنی در یک کمین این گروه کشته اند.

آمر امنیت فرماندهی پولیس غزنی میگوید که نیروهای امنیتی در حالت دفاعی قرار دارند اما درصورتی که با حمله ی روبرو شوند پاسخ آنان از سوی این نیروها پاسخ میابند.