صرافان در ولایت غزنی دست به اعتصاب زدند.

این اعتراض ها در واکنش به اختطاف رییس اتحادیه صرافان ولایت بلخ صورت گرفته است.

صرافان ولایت غزنی امروز در هماهنگی با صرافان شماری از ولایت های دیگر کشور دست به اعتصاب کاری زده و دوکان های شان را بستند.

این صرافان دریک نشست اعتراضی می گویند که این اعتصاب شان در واکنش به اختطاف رییس اتحادیه صرافان ولایت بلخ انجام شده است.

صرافان غزنی با صدور یک قطع نامه خواهان رهایی رییس اتحادیه صرافان ولایت بلخ، بازداشت عاملان و به کیفر رسانیدن عاملان این اختطاف و نیز تامین امنیت تاجران، صرافان و سرمایه گذاران شدند.

این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که تهدیدات امنیتی، اختطاف سرمایه گزاران و در مواردی هم قتل تاجران و سرمایه گذاران هرزگاهی با اعتصاب کاری و اعتراضات اتحادیه های بازرگانی روبرو شده است.

به باور آگاهان ادامه ترور، اختطاف و سرقت ها باعث دلسردی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها از کشور می گردد.