سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی به ولایت غزنی

شیخ ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات امارت اسلامی در یک سفر رسمی امروز به ولایت غزنی آمد.
درین سفر آقای ندیم، وعده ایجاد پوهنحی طب را در چوکات پوهنتون ولایت غزنی داد.

پیس از چاشت امروز چهارشنبه شیخ ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی به ولایت غزنی آمد و در یک نشستی با مسؤلین محلی غزنی، استادان و کارمندان پوهنتون غزنی دیدار و سخنرانی داشت.
آقای ندیم در جریان سخنانش در برابر فشار کشورهای خارجی واکنش داده و بیان داشت که نظام امارت اسلامی در برابر خواست های نامشروع کشورها از دستورات الهی و خط مشی نظام، عقب نشینی نخواهد کرد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی درین سفر ایجاد پوهنحی طب در پوهنتون غزنی را برای مردم این ولایت وعده داده و گفت که پیشنهاد منظوری این پوهنحی را به زودی با رهبری امارت اسلامی پیشنهاد خواهند کرد.
درین نشست معاون والی غزنی و رئیس پوهنتون غزنی نیز صحبت کرده و بیان داشتند که با حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، فاصله میان پوهنتون و مدرسه از میان برداشته شده است.
درین نشست شماری از استادان و بزرگان غزنی خواست‌های شانرا با سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حوزه تحصیلات و پوهنتون در جریان گذاشتند.

گزارش: علی جان سلطانی