ریاست مهاجرین و بیجا شده گان ولایت غزنی برای 200 خانواده متضرر از جنگ کمک های نقدی و مواد غذایی توزیع کرد.

این کمک ها به همکاری موسسه ویستا توزیع میشود و برای هر خانواده مبلغ 260 دالر امریکایی و چهار قلم مواد غذایی مدنظر گرفته شده است.

سید عمر نورستانی والی غزنی میگوید که این کمک ها شامل 260 دالر امریکایی و چهار قلم مواد غذایی میشود که از سوی این موسسه توزیع میگرد.

رییس اداره مهاجرین وبیجا شده گان غزنی می گوید  که حدود 400 خانواده یک ماه قبل از سوی این اداره به همکاری موسسه ویستا سروی شده بود که دو صد خانواده 15 آن  روز قبل کمک های شان را دریافت کرده اند و دو صد خانواده دیگر امروز ازین  کمک ها مستفید شدند.

در همین حال شماری از دریافت کنندگان این کمک ها از اداره مهاجرین و موسسات همکارآن ابراز خرسندی میکنند و خواهان همکاری های بیشتر دولت و موسسات با خانواده های بیجا شده داخلی و خارجی هستند.

این درحالیست که هفته گذشته نیز ریاست مهاجرین غزنی برای 500 خانواده متضرر از جنگ و بیجا شده ها , مبلغ 15000 افغانی برای هرخانوداه توزیع نمود.