ریاست برشنای در ولایت غزنی نشستی را برای تنظیم بهتر برق درین ولایت راه اندازی کرد.

درین نشست شایعات مبنی بر سو استفاده از برق دولتی از سوی شرکت های خصوصی برق درین ولایت به بر رسی گرفته شد.

هیاتی که به منظور بررسی این موضوع تعین شده بود شایعات سو استفاده از برق دولتی از سوی شرکت های خصوصی را رد کرده و بر برسی ها بیتشر درین مورد تاکید دارد.

از زمانی که برق وارداتی ترکمنستان به غزنی وصل شده است این برق هر ازگاهی به دلیل جنگ و نواقص فنی شاهد پرچوی های زیادی بوده است.

پرچوی های برق دولتی اما حجم کار را برای  شرکت های خصوصی توزیع برق درین ولایت بیشتر میسازد.

و با پرچو شدن برق دولتی ، برق های شرکت های خصوصی نیز بر اثر فشار زیاد بالای ماشین  پس از لحظاتی پرچو میشود کاری که باعث ایجاد شایعات میان برخی مردم شده است.

برخی از شهروندان غزنی شایعاتی را پخش کرده اند که شرکت های خصوصی در غزنی از برق دولتی سو استفاده میکنند.

روی این منظور، امروز نشستی با حضور مسوولین شرکت برشنای غزنی و مسوولین شرکت های خصوصی برق درین ولایت راه اندازی شد.

رییس شرکت برشنا در جریان تفتیش از چگونگی قضیه میگوید که این بررسی ها به منظور رفع اتهامات وارد شده و نظم بخشیدن به امورات توزیع برق انجام شده است.

مسوول یکی از شرکت های خصوصی برق در غزنی میگوید که شایعات سو استفاده از برق دولتی در غزنی بی اساس است و زمانی که برق دولتی پرچو میشود بعد از لحظاتی برق های این شرکت به دلیل فشار زیاد بالای ماشین هایش دچار پرچوی میشوند.

در همین حال معاون فنی شرکت برشنای غزنی از مردم می خواهد که برای تنظیم بهتر برق و جلوگیری از تخلفات برقی با برشنای غزنی و شرکت های خصوصی برق همکاری داشته باشند.