روند تطبیق واکسین کووید نزده یا کرونا در غزنی آغاز شد.

مقام های محلی غزنی می گویند که بیش از 5000 دوز واکسین کرونا به غزنی رسیده است و در گام نخست پرسونل صحی و نیروهای امنیتی ازین واکسین مستفید خواهند شد.

رییس صحت عامه غزنی میگوید که بیش از 5000 هزار دوز واکسین کرونا به غزنی رسیده و قرار است در سال 2021 میلادی در حدود 20 در صد از نفوس غزنی ازین واکسین بهره مند شوند.

مسوول برنامه معافیت کتلوی صحت عامه غزنی میگوید که تطبیق واکسین کرونا هیچ نوع عوارض جانبی ندارد.

باید گفت که وکسین کرونا به شکل پیچکاری در عضله بازو زرق میگردد و گرفتن ازین واکسین میزان مبتلا شدن به کرونا تا حد زیادی در بدن کاهش میابد.