دو قاچاقبر موادمخدر در ولایت غزنی بازداشت گردید .

پولیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس غزنی میگوید که این دو تن در دو عملیات جداگانه بازداشت گردیده و از نزد شان مقداری مواد مخدر نیز بدست آمده است .

مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس غزنی از بازداشت دو قاچاقبر به اتهام قاچاق مواد مخدر درین ولایت خبر میدهد.

به گفته سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی این دوتن که باشندگان ولایت غزنی و تخار هستند در دو عملیات جداگانه در حوزه های دوم و چهارم امنیتی پولیس غزنی بازداشت شدند.

از نزد این افراد 140 گرام هیرویین، 78 گرام شیشه و 35 بوتل مشروبات الکولی بدست آمده است.

سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی می گوید که پرونده های این قاچاقبران ترتیت شده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شود.