در دو روز گذشته، شهر غزنی از آرامش نسبی برخوردار است و از شدت درگیری‌ها در حومه‌های شهر غزنی کاسته شده است

در دو روز اخیر هیچ تغییری در تسلط و حاکمیت دولت و طالبان بر بخش‌های از شهر غزنی رونما نشده است.

حوزه‌های پنجم و ششم با ساحات زیر اثرش زیر حاکمیت طالبان است و تنها بخش‌های از حوزه‌های اول، دوم، سوم، و چهارم امنیتی زیر حاکمیت دولت قرار دارد.

جاده‌های هم هستند که بخشی از آن را نیروهای امنیتی افغان تامین امنیت می‌کنند ودر بخش‌های از همان جادهع طالبان مسلح ایست‌های بازرسی دارندو هر ازگاهی دست به بازرسی‌های عابرین می‌ِ‌زنند.

شماری از باشندگان محل اما می گویند که در دو روز گذشته حضور طالبان مسلح در ساحه قلعه امیرمحمد خان کمتر شده اما پرچم‌های سفید رنگ طالبان هم چنان بر در وبام‌های دکاکین این محل در اهتزاز است.

شماری از باشندگان غزنی اما از بی برنامه‌گی دولت برای بازپس گیری ساحات از دست رفته شاکی اند و می گویند که بار سیدن نیروهای کمکی، عملیات‌های تصفیوی باید در حومه‌های از شهر غزنی آغاز میگردید.

این درحالیست که دو روز قبل مقام‌های محلی از آغاز عملیات تصفیوی در بخش های از ماموریت سمت شمم خبر دادند اما از پیشرفت این عملیات‌ها کنون به رسانه‌ها چیزی گفته نشده است.