به روایت مردم :موضوعات داغ روز و مشکلات پیشنهادات مردم در برنامه به روایت مردم سه شنبه ها ساعت 8:00 شب

به روایت مردم :موضوعات داغ روز و مشکلات پیشنهادات مردم در برنامه به روایت مردم سه شنبه ها ساعت 8:00 شب از تلویزیون غزنویان