بندش چند روزه شاهراه ها به دلیل اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری، بهای مواد خوراکی و مواد سوخت را در بازارهای کشور بلند برده است.

با آنکه به تازه گی اعتصاب کاری رانندگان پایان یافته و مسیر شاهراه ها باز شده است هنوزهم اما در بهای این مواد افزایش چشم گیری دیده میشود.

حدود 18 روز قبل اعتصاب کاری رانندگان موتر های باربری به دلیل اخاذی پول در مسیر شاهراه های کشور آغاز شد.

رانندگان وسایط بابری ادعا داشتند که پاسگاه های پولیس در مسیر شاهراه های کشور به ویژه شاهراه کابل کندهار از وسایط بابری پول های هنگفت میگیرند.

این اعتصاب بیش از دو هفته ادامه داشت و سر انجام ناوقت شنبه شنبه با وعده های وزارت امور داخله کشور پایان یافت و موترهای بابری تردد شان را از شاهراه های افغانستان  از سر گرفتند.

این اعتصاب اما بر کاروبار تجارت های خورد و بزرگ تاثیرات منفی گذاشته و بهای بسیاری از اقلام وارداتی کشور را افزایش داد چنانچه در بهای فی لیتر نفت از 16 تا 20 افغانی و در بهای فی کیلو گاز مایع از 30 تا 40 افغانی افزایش آمد.

با آنکه با پایان اعتصاب کاری رانندگان تانکر های نفت و گاز به بازارهای غزنی رسیده است در کاهش بهای این مواد اما تاکنون تغییری نیامده است و قیمت ها کماکان سرسام آور و مشکل ساز است.

برخی رانندگان شاهراه کابل – کندهار که به تازه گی بارهای شان را به غزنی رسانده اند میگویند که مشکل اخاذی پول از سوی پولیس درین مسیر پایان نیافته و پاسگاه های پولیس هنوز هم با لجاجت بیشتر از رانندگان پول های بیشتری مطالبه دارند.

شماری از تاجران بازارهای نفت در غزنی از حکومت می خواهند  که مشکل اخاذی پول را از ریشه حل کند و برای معیاری شدن گمرک های افغانستان نیز چاره یی بسنجد.

باید گفت که بندش شاهراه های کشور از یک سو و اعتصاب کاری صرافان از سوی دیگر بر بازارهای تجارتی افغانستان سایه منفی گذاشته بود و اخیرا در دیداری که هیات شورای صرافان افغانستان با رییس جمهور غنی داشت اعتصاب کاری صرافان نیز پایان یافته است.

حالا دیده شود که حکومت چه برنامه های منظمی برای رفع چالش های اخاذی پول در شاهراه ها و تنظیم امورات صرافان کشور خواهد سنجید تا بار دیگر مردم عادی افغانستان قربانی تنش های تازه میان حکومت وتاجران نگردد.