برنامه در شهر چی مگذرد ؟ برنامه اجتماعی و مشکلات مردم در شهر و بازار روزهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه ساعت 7:00 شام

برنامه در شهر چی مگذرد ؟ برنامه  اجتماعی و مشکلات مردم در شهر و بازار

برنامه در شهر چه میگذرد ؟ روزهای شنبه   دوشنبه و چهار شنبه ساعت 7:00 شام از تلویزیون غزنویان