با آنکه روند گفتگوهای صلح افغانی در دوحه قطر با کندی روبروست اما شهروندان غزنی هنوز هم به آمدن صلح خوشبین اند و از طرف های گفتگوکننده خواستار تسریع روند صلح استند .

در همین حال نشستی امروز ازسوی یک نهاد فرهنگی  در ولایت غزنی راه اندازی شد که در آن ده ها شاعر و نویسنده از مزایای صلح و نفرت از جنگ سخن گفتند .

در فضای نا باوری از صلح و عطش رسیدن به این پدیده شیرین اینجا نشستی از سوی یک نهاد فرهنگی در غزنی راه اندازی شده است.

شعر برای صلح عنوان و آجندای این نشست است که در آن ده ها شاعر و دکلماتور اشعار شان را در وصف صلح و نفرت از جنگ میسرایند.

شماری از اشتراک کنندگان درین محفل از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا دست از جنگ بردارند.

به باور آنان ختم جنگ و تامین صلح زمینه های توسعه و پیشرفت جامعه را مساعد میسازد و باید به صدای صلح خواهی مردم پاسخ داده شود.