افتتاح سیستم جدید میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از سوی رییس جمهور غنی

رییس جمهور محمد اشرف غنی کمره‌های امنیتی و سیستم جدید میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را افتتاح کرد.
آقای غنی افتتاح این سیستم را در میدان هوایی حامد کرزی یک گام مهم عنوان نموده و گفت که فعال شدن سیستم جدید در جهت حفظ مصئونیت جان و مال مسافران و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر موثر خواهد بود.
رییس جمهور در اخیر سخنانش از پولیس آلمان و تمام ادارات میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی که در فعال سازی و پیشبرد این سیستم همکاری و تلاش کرده‌اند، تشکر نمود.