از میلاد با سعادت حضرت نبی اکرم (ص) در ولایت های مختلف کشور و مجالس متعدد گرامی داشت گردید .

عالمان دین و سخنرانان در بیشتر این محافل پیرامون سیرت النبی )ص( صحبت کردند.

تقبیح موقف گیری ضد اسلام گرایانه رییس جمهور فرانسه نیز جزی از آجنداهای برخی ازین محافل  بود .

جدا از محافل گرامی داشت از سوی دولت مردان در ولایت های کشور، بیشتر برنامه های تجلیل از میلادالنبی مردمی بود که در آن صدها عالم دین، بزرگان و شهروندان حضور داشتند.

در محفلی که امروز در ولایت غزنی و از سوی عالمان دین، متصوفین و شهروندان این شهر بزگزار شده بود، عالمان دین و سخنرانان پیرامون فضیلت، سیرت النبی و اخلاق آن پیامبر گرامی صحبت کردند.

شماری از عالمان دین در محافل گرامی داشت از میلادالنبی، موقف گیری و تصمیم رهبری کشور فرانسه را تقبیح کرده و از مسلمانان جهان خواستند تا در برابر هرعمل ضد اسلامی بیاستند.

از سوی هم رییس جمهورغنی در محفلی که به این مناسبت راه اندازی شده بود، بیشتر در مورد روند صلح کشور صحبت کرد.

آقای غنی در سخنانش بیان داشت که قانون اساسی افغانستان اسلامی تر از قوانین اسلامی سایر کشورهاست.

رییس جمهورغنی در بخشی از سخنانش بیان داشت که طالبان مسلح باید گفتگوهای صلح را برمبنای قرآن و سنت به پیش ببرند.