از روز ملی سرباز در ولایت غزنی گرامی داشت گردید .

مقام های محلی غزنی درین محفل شجاعت و پایداری نیروهای امنیتی را در راستای تامین امنیت ستوده نی دانسته و بر هماهنگی بیشتر میان قوای سه گانه امنیتی تاکید داشتند .

سیدعمرنورستانی والی غزنی درین محفل نیروهای امنیتی را ستون پایه نظام دانسته و بیان داشتند که دفاع و پاسداری از حاکمیت قانون و تمامیت ارضی از مسوولیت قوای مسلح افغانستان است.

رییس شورای ولایتی غزنی و سخنرانان دیگر درین محفل شجاعت و پایمردی سربازان امنیتی را ستودنی دانسته و ابراز داشتند که مردم غزنی با نیروهای امنیتی شان همکار هستند.

از سوی هم بریدجنرال شیرمحمد اندیوال فرمانده لوای سوم ارتش ملی غزنی در سخنانش وعده سپرد که نیروهای امنیتی برنامه های منظم برای تامین امنیت و دفاع از غزنی را دارند.

اجرای رژه نظامی از سوی قطعات مختلف ارگان های سه گانه امنیتی بخش دیگری از آجندای گرامی داشت از روز سرباز در غزنی بود اجرای رژه نظامی این سربازان با تشویق و استقبال پرشور خاضرین درین محفل به همراه بود.

براساس حکم رییس جمهورغنی در سال 1395 خورشیدی همه ساله در نهم ماه حوت از روز ملی سرباز در مرکز کشور و ولایت های مختلف گرامی داشت می گردد.